رادیو

App های رادیو

Apple App Store (iPhone)
اپ رنگارنگ لایو
اپ بنیاد
اپ رادیو رنگارنگ
اپ رنگارنگ

Google Play Store (Android)
اپ رنگارنگ
اپ اکثریت
اپ بنیاد
اپ رادیو پیامک
اپ رادیو شاتوت

Satellite
رادیو رنگارنگ روی ماهواره یاهست جهت اکسپرس از طریق ماهواره اکسپرس آ
ام شش تنظیم کنید فرکانس 12594 عمودی 27500 س چهارم

رادیو

پخش زنده